wristwatch

Yıllık Hukuki Danışmanlık: (YHD) 

YHD,aylık sabit vekalet ücreti karşılığında müvekkil ile avukat arasında serbestçe belirlenecek olan her türlü hukuki konuyu kapsamaktadır. Vekalet ilişkisi kurulan özel ya da tüzel kişiden kaynaklanan her türlü işler,daimi şirket işleri, sözleşmeler, spesifik konulara ilişkin hukuki mütalaa sunumu vb. Müvekkile açılacak veya müvekkil aleyhine açılmışveya açılacak her türlü davalarda veya müvekkilin saygınlığını korumaya yönelik olarak açılmış bir davaya müdahil olmak gibi, her türlü davalarda müvekkilin temsili ; İhtilaflı konularda müvekkile hukuki yardımda bulunmak, bu amaçla yazışmalar, takipler yapmak, davalar açmak veya aleyhe açılmış davalara cevap vermek ve müvekkil vekilliğini, T.C. Mahkemeleri, İcra Daireleri, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri nezdinde üstlenmek.

AVUKATLIK HİZMETLERİMİZ VE BU HİZMETLERE BÜROMUZCA UYGULANAN ÜCRET TARİFESİ (ASGARİ)

*CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER 

1-AĞIR CEZA MAHKEMESİ:
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ 175.000,00 TL.
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ 125.000,00 TL.

2-ASLİYE CEZA MAHKEMESİ:
A) SANIK MÜDAFİLİĞİ 75.000,00 TL.
B) MÜDAHİL VEKİLLİĞİ 55.000,00 TL.

DİĞER BÜTÜN DAVA VE HUKUKİ İŞLER İLE YILLIK HUKUKİ DANIŞMANLIK VEKALET ÜCRETLERİ İÇİN AVUKATIMIZDAN BİLGİ ALINIZ.  

 

AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR, NASIL BELİRLENİR?

TARAFLAR ARASINDA KARARLAŞTIRILAN AVUKATLIK ÜCRETİ:

İş sahiplerinin (müvekkil) Avukata ödemesi gereken ücrete “vekalet ücreti” yada “avukatlık ücreti” denir. Bu ücret Borçlar Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda düzenlenmiştir. Avukatlık Kanunu 164. madde uyarınca “Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.”

Avukat ile iş sahibi arasındaki bir vekâlet akdine istinaden avukatlık hizmeti (örneğin yargı organları nezdinde iş sahibini temsil etme) verilebileceği gibi, vekâlet akdi olmadan da (örneğin sözlü ya da yazılı danışma, dava dilekçesi hazırlama veya bir sözleşme hazırlama gibi) avukatlık hizmeti verilebilir. Her ne şekilde olursa olsun, avukat ile iş sahibi arasında akdedilen (yazılı ya da sözlü) bir sözleşmeye istinaden avukat tarafından yapılan iş ve işlemler avukatlık hizmeti; bu iş ve işlemler karşılığında iş sahibince verilen bedel de avukatlık ücretidir.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatlık ücreti, taraf ve Avukat arasında, ilgili kanunlara aykırı olmamak, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi‘ndeki miktar ve oranlardan az olmamak üzere serbestçe kararlaştırılabilir. Dava değeri veya mahkemece hükmolunacak şeyin değeri, yahut paranın belli bir yüzdesi oranında avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Avukat, davayı kazansa da kaybetse de kanunen ücrete hak kazanır.

Yapılan sözleşmede bir ücret kararlaştırılmamış olması, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmaması, ücret sözleşmesinin belirgin olmaması, tartışmalı olması veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayılması hallerinde ise değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını  incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için, avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki dava konusunun değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar, değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanarak avukatlık ücreti tespit edilir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre “avukatın ücretinin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur”

Dava yada takip hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

DAVA YADA TAKİP SONUCUNDA KARŞI TARAFA YÜKLENEN AVUKATLIK ÜCRETİ:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesine göre, dava sonunda, kararla, tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez.